İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Kamu Oyuna Duyuru

İslam adına son zamanlarda kamuoyuna yansıyan ve rahatsızlık sebebi olan bir takım açıklamalar nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Diyanet İşleri Başkanlığını ve İlahiyat Fakültelerini göreve çağıran konuşmaları üzerine aşağıdaki değerlendirmeyi aziz milletimizle paylaşmayı bir görev biliriz.

Tüm insanlığa iki cihan saadeti vaad eden yüce dinimiz İslam, malum olduğu üzere, Allah Teâlâ'nın (c.c.) biz insanlara vahyettiği ilahi kelam olan Kur'ân-ı Kerîm ve onun Rasulünün (s.a.s.) Sünnet-i Seniyyesi ile bunlardan elde edilen solmaz ilkelerden hareketle geliştirilen Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh gibi dini ilimlerle insan hayatına bu dünyada her zaman ve mekânda, her bakımdan yön verecek ve ebediyete kadar canlılığını yitirmeyecek, hak vaki olduğunda yüce Allah'nın (c.c.) razı olduğu kul olarak ebedi nimetlenmeyi sağlayacak bir nizamdır. Tarih boyunca oluşan ilmi birikim ve kurumlar, her dönemde Müslümanların bu nizamı bulundukları zamanda yaşatma gayretlerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bugün de ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı, İslami İlimler/İlahiyat Fakülteleri bu görev ve sorumlulukla çalışmaktadır.

İslami İlimler/İlahiyat Fakültelerinde, İslam inanç, ibadet ve düşüncesinin günümüze kadar gelen birikiminin eğitim ve öğretimi gerçekleştirilmekte; buralarda, bunların yanı sıra, içinde yaşanılan zamanın çok yönlü olarak anlaşılması, günümüz toplumlarında ortaya çıkan ve cevap bekleyen çeşitli sorunlar hakkında farkındalığın oluşturulması ile bunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi gibi hedeflere matuf olarak bir takım yeni bilimsel gelişmelerin tahsili yapılmaktadır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak bilinmesini isteriz ki, personeli ve öğrencisi ile bu kurumlar, modernizmin insanlığı sürüklediği felaketlerin, İslam coğrafyasının içinde bulunduğu hal-i pür melalin ve ülkemiz üzerinde oynanan türlü türlü oyunların farkında olarak, bugün her zamankinden daha fazla sahih İslam inanç ve düşüncesinin önemini kavramış olarak görev ve sorumluluklarının bilincindedir.

Doğru bilgi ile ilgili en önemli konulardan biri, ilgililerin malumu olduğu üzere, otorite meselesi, yani bilginin doğru kaynaktan elde edilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslami İlimler/İlahiyat Fakülteleri, ülkemizde sahih dini bilgi eğitimi, üretimi ve bu süreçte ileri sürülen çeşitli görüşlerin eleştirisi, kontrolü ile sonuçta varılan sahih dini bilginin milletimize en sağlıklı biçimde ulaştırılmasını gerçekleştirmekle görevli ve bu şuurla çalışan bilim insanlarından müteşekkil çok önemli ve herkes tarafından sahip çıkılması gereken kurumlardır. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkat çekme ihtiyacı hissetmesine yol açacak kadar milletimizi derinden rahatsız eden, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, “Din adamı olarak ortaya çıkıp dinimizde kesinlikle yeri olmayan ictihadlarda bulunan” kişilere bir taraftan daha sorumlu davranmaları gerektiğini hatırlatırken öte yandan söz konusu bu kurumlarımızın ne derece önemli olduğunu da vurgulamak isteriz.

Bu şuur ve kararlılıkla çalışan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın zât-ı âlîlerinin sahih İslam inancına dair samimi hissiyatını ve temsil ettiği milletimizin hassasiyetlerini paylaştığımızı beyan eder aynı duygularla görevimizin başında olduğumuzu saygıyla arz ederiz.

                                                                                              İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi


Başa Dön